دکتر مهدی جبرائیلی

نابغه اقتصادى و دبير كل خاورميانه جامعه مديران و كارآفرينان

دکتر مهدى جبرائیلى نابغه اقتصادى و دبیر کل خاورمیانه جامعه مدیران و کارآفرینان حرفه اى اتحادیه اروپا و آسیا