مصطفی خلیل نسب

مدیر واحد طراحی و توسعه و شتابدهنده هاست ایران

مصطفی خلیل نسب مدیر واحد طراحی و توسعه هاست ایران