مرکز شتابدهی نوآوری

مرکز رشد واحدهای فناور

محل برگزاری رویداد