محمد اعلم ملکی

مدیر مرکز تخصصی بازیابی اطلاعات آتوپیا

مدیر مرکز تخصصی بازیابی اطلاعات آتوپیا
کارشناس حل دعاوی اتحادیه فناوران