شادی کریمی

رئیس اداره ارتباط با صنعت

شادی کریمی رئیس اداره ارتباط با صنعت