سیده هدیه تندکار

منتور و تحلیل گر رویداد های استارتاپی

سیده هدیه تندکار دکترای مدیریت، مدیرعامل خدمات کار آفرینی رایمند مدیران پویا, منتور و تحلیل گر رویداد های استارتاپی