سهیل شهیدی

بنیانگذار پیمنت۲۴ و مدیر صرافی ستاره سهیل

سهیل شهیدی بنیانگذار پیمنت۲۴ و مدیر صرافی ستاره سهیل