دکتر جلیل خاوندکار

عضو هيات مديره دبيرانجمن پاركهاي فناوري ومراكز رشدكشور

دکتر جلیل خاوندکار عضو هیات مدیره دبیر انجمن پارک های فناوری و مراکز رشد کشور