آیت حسینی

مشاور توسعه و سرمایه‌گذاری کسب و کارهای نوآور و فناور

آیت حسینی مشاور توسعه و سرمایه‌گذاری کسب و کارهای نوآور و فناور