آرش سروری

مهندس آرش سروری

برگزارکننده، تسهیلگر و منتور رویدادهای استارتاپی و برنامه ساز فناورانه در رسانه ها